ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2.Opdrachtnemer: Isolatie Collectief Nederland B.V. is een onderneming van RSJ Beheer B.V., statutair gevestigd te Rosmalen, gemeente ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 85794627, die de overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert.

3.Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om werkzaamheden die worden verricht over alle isolatiewerkzaamheden, waaronder mede begrepen aanneemwerkzaamheden. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

4.Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken, gereedschappen of gegevensdragers, en ook alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken, gereedschappen of gegevensdragers.

5.Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, volgens het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij opdrachtnemer zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, en ook op alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

2.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

3.Wanneer deze voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 3. Aanbod

1.Het aanbod is gebaseerd op de gegevens van en verstrekt door de opdrachtgever, wordt voorzien van een dagtekening en is voor opdrachtnemer bindend gedurende 30 dagen na de datum van dagtekening, tenzij opdrachtnemer binnen deze periode schriftelijk het aanbod herroept dan wel wijzigt. Na deze termijn is de aanbieding vervallen, tenzij opdrachtnemer instemt met een langere termijn en de gewijzigde condities.

2.Het aanbod komt pas definitief tot stand na een inspectie van het te isoleren object door opdrachtnemer. De inspectie wordt gedaan ter onderbouwing van het te maken of gemaakte aanbod. De inspectie van het object is gebaseerd op steekproefsgewijze waarneming en dus nooit volledig.

3.Op basis van de inspectie kan opdrachtnemer eenzijdig het aanbod herroepen en/of van de tot stand gekomen overeenkomst afzien. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade vanwege de herroeping.

Artikel 4. Aanvang en duur

1.Elke overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekenende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Als niet met een opdrachtbevestiging is gewerkt, komt een overeenkomst tot stand en vangt het aan op het moment van schriftelijke overeenstemming tussen partijen.

2.Opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst annuleren. Als de overeenkomst tot stand gekomen is op een manier zoals beschreven in de Wet Kopen of Afstand (bijvoorbeeld online) of is er sprake van verkoop buiten de winkelruimte, dan heeft opdrachtgever wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd, gedurende welke hij zonder opgaaf van redenen en kosteloos de overeenkomst kan herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. In overige gevallen en ook wanneer de herroeppingstermijn verstreken is, mag opdrachtnemer opdrachtgever annuleringskosten in rekening brengen: € 400,- ex btw.

Artikel 5. Offertes en aanbiedingen

1.Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Als geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of de aangeboden dienst niet meer geleverd kan worden.

2.Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij ander is aangegeven.

4.Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het niet in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

5.Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 6. Gegevens opdrachtgever

1.Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2.Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

3.Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

4.Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn en is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

5.De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van opdrachtgever.

6.Als en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 7. Uitvoering overeenkomst

1.Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst.

2.Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3.Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, als zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.

4.Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.

6.Opdrachtnemer gaat er van uit dat er zich geen leidingen, kabels of kanalen bevinden in de spouw. Tenzij de opdrachtgever opdrachtnemer vooraf schriftelijk informeert over de aanwezigheid en locatie van leidingen, bekabeling e.d. in de spouw zal opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor schade aan of als gevolg van het beschadigen van leidingen en bekabelingen in de spouw.

7.Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8.Als de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

9.Als tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht voor het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht, zonder dat hiervoor een op drachtbevestiging is vereist. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn op deze afzonderlijke overeenkomst van overeenkomstige toepassing.

10.In de overeenkomst genoemde termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een termijn levert geen toerekenbare tekortkoming op.

11.Indien opdrachtgever in gebreke komt in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer is gehouden, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

12.Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de teruggeplaatste kleur van de voeg overeenkomt met de reeds aanwezige kleur in de voeg van de woning.

13.Als na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan is opdrachtnemer gerechtigd de prijs aan te passen.

14.De wederpartij verschaft aan opdrachtnemer het recht om een door opdrachtnemer ontwikkeld reclamebord, waarop de handelsnaam en de aard van opdrachtnemer is vermeld, op of bij de bouwplaats te plaatsen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden geplaatst te houden, zonder aan de wederpartij daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 8. Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 9. Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van onjuiste informatieverstrekking door opdrachtgever of een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Betaling en incasso

1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 10 dagen na factuurdatum, in euro’s ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft o drachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente, zijnde 1%, tenzij de wettelijke rente hoger is in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen rente en incasso kosten worden voldaan.

4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde, behoudens voor zover hij op grond van de wet daartoe de bevoegdheid heeft. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op de artikelen 231 tot en met 247 van boek 6 Burgerlijk Wetboek is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 20% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 300,00.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Het in het kader van de overeenkomst door opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Opdrachtgever dient steeds alles te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen. Als derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 12. Garantie en onderzoek

1. De door opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, de kwaliteit de duurzaamheid, het uiterlijk van het geleverde werk, vallen buiten de garantie.

2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.

3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van vijftien (15) jaren na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen. Als de verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt versterkt, tenzij anders wordt vermeld.

4. Uitgesloten van de garantie is:

• schade ontstaan als gevolg van gebrekkige dan wel geen ventilatie door opdrachtgever in de ruimte waar het werk is aangebracht;

• schade(s) welke niet terug te vorderen zijn op materiaal en/ of montagefouten van werk door opdrachtnemer uitgevoerd, externe invloeden, wijzigingen aan het werk, reparaties en/of vernieuwingen door derden uitgevoerd;

• schade ontstaan als gevolg van gebrekkig metsel- en kitwerk door derden aangebracht of niet juist aangebracht.

5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zake werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verwerkt of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe, als het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.

6. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in staat te stellen een klacht te doen onderzoeken.

Artikel 13. Reclame

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gerond acht.

3. In geval van een onterecht uitgebrachte reclame komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder ook begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van de opdrachtnemer voor rekening van opdrachtgever.

4. Als de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Opdrachtnemer is naar opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst.

2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij opdrachtgever of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, tenzij dit in strijd zou zijn met de wettelijke bepalingen van boek 6 Burgerlijk Wetboek en als gevolg daarvan een beroep zou kunnen worden gedaan op artikel 6:237 sub f van het Burgerlijk Wetboek.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook als deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie.

4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen risico. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van tweemaal het voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening gebrachte honorarium.

5. Opdrachtnemer heeft altijd het recht de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.

6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane EPS parels onder de vloer of in de kruipruimte die het gevolg zijn van het vullen van de spouwmuur.

Artikel 15. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

3. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

4. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de overeenkomst.

5. Als opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.

6. Als de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.’

7. Als de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen in overleg kiezen voor een andere wijze van geschil lenbeslechting.

4. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Neem contact op met Isolatie Collectief Nederland

Heeft u een vraag en wilt u graag contact met een van onze isolatie experts? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met ons!

Plan uw advies gesprek